Fallgard er ein frivillig organisasjon som vart stifta i 2017.
Vi skal være en aktiv bidragsytar i å kartlegge all marin forsøpling/forureining i skjergarden på Søre delen av
Sunnmøre og spesielt i Herøy Kommune.
Dette gjeld forsøpling/forureining både over og under sjøflata.
Laget skal vidare søke å være paraplyorganisasjon/sentralledd for
andre frivillige lag i Herøy Kommune og være pådrivar for å få
engasjere alle til å være med på opprydningsdugnadar.

All kartlegging av marin forsøpling/ forureining skal gjennomførast på et objektivt grunnlag og alle rapportar skal være offentleg tilgjengelege.